LICENSVILLKOR

Genom att installera programmet accepterar kunden som slutanvändare av programvara (licenstagaren), dessa licensvillkor och detta avtal blir därigenom bindande mellan kunden och Quadriga.

1. DEFINITIONER

Licensobjektet är dataprogram i maskinläsbar form, inklusive handbok, tillbehör, specifikationer och relaterade uppdateringar tillhandahållna av Quadriga.

2. UPPLÅTELSE AV LICENS, LICENSAVTAL

Genom att installera programmet accepterar licenstagaren licensvillkoren, varvid ett licensavtal är träffat där kunden erhållit en icke exklusiv rätt att enligt i denna licens angivna villkor nyttja licensobjektet.

3. LICENSAVGIFT

Licenstagarens rättigheter förutsätter att betalning av licensavgift för licensobjektet erlagts. Licenstagarens skyldigheter påverkas ej av om licensavgift är betald eller obetald.

4. LICENSENS OMFATTNING

4.1.1 Licenstagaren får samtidigt använda det antal exemplar av programprodukten, som motsvarar antalet användarlicenser.

Programprodukten används när programvaran överförts till ett tillfälligt minne (t.ex. RAM) eller lästs in på ett permanent minne (t.ex. hårddisk, CD-ROM eller annat lagringsmedium) i eller anslutet till en viss dator. Exemplar som installerats i en nätverksserver uteslutande för att distribuera programmet till andra datorer i nätverket, får användas utöver antalet användarlicenser.

Licenstagaren förbinder sig att införa kontrollfunktioner och rutiner som säkerställer att antalet personer som samtidigt använder programprodukten inte överstiger antalet användarlicenser enligt licensavtalet.

4.1.2 Uteslutande för säkerhets- och arkivändamål får enstaka exemplar av licensobjektet framställas genom backup-rutin. Exemplar av licensobjektet som framställt på detta sätt omfattas av detta avtals bestämmelser.

4.2 Licenstagaren får ej själv och ej heller tillåta annan att använda, kopiera eller på annat sätt överföra eller använda licensobjektet, helt eller delvis, på annat sätt än vad angetts i detta licensavtal. För dekompilering och dissassemblering gäller vad som är stadgat i lag.

4.3 Licenstagaren får varaktigt och fullständigt överlåta samtliga rättigheter enligt detta licensavtal, under följande förutsättningar;

– att licenstagaren godkänns av Quadriga.

– att den nye licenstagaren är registrerad som licenstagare hos Quadriga.

– att licenstagaren överlåter hela licensobjektet (inklusive alla komponenter, media, tryckt material och detta licensavtal)

– att licenstagaren informerar den nye licenstagaren om avtalsvillkoren och att denne skriftligen accepterar dessa

– att licenstagaren underrättar Quadriga om den nye licenstagarens namn och adress.

– att licenstagaren eller den nye licenstagaren ej har skulder till Quadriga.

– att licenstagaren eller den nye licenstagaren betalar licensöverföringsavgift till Quadriga.

I och med uppfyllelsen av ovan nämnda punkter ingår Quadriga och den nya licenstagaren ett nytt licensavtal.

Om programvaran överlåts på detta sätt måste den avlägsnas från hårddisken från föregående licenshavare och inga kopior av programvaran får behållas för eget bruk.

I övrigt får licenstagaren inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan, direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över licensobjektet.

Framställning av exemplar av licensobjektet för enskilt bruk är sålunda inte tillåtet.

5. RÄTT TILL LICENSOBJEKT

Denna licensrätt innebär inte att Quadrigas rättigheter i form av bl.a. varumärkesrätt, upphovsrätt eller i förekommande fall patenträtt till licensobjektet överförs. Inte heller innebär den att Quadrigas rätt till licensobjektet eller medium på vilket licensobjektet gör tillgängligt för er, överförs. Licensrätten innefattar icke särskild patentlicens, licenstagaren får därför inte nyttja själva patentet.

6. LEVERANS

Licensobjektet levereras på det medium som anges på programvarans förpackning, eller digitalt i form av installerat på dator eller server. Quadriga ansvarar inte för installation av licensobjektet om inte annat skriftligen avtalas.

Eventuell assistans från Quadriga vid installation betalas i enlighet med vid tiden för installationen gällande prislista.

Det åligger licenstagaren att kontrollera funktioner och kvalitet vid mottagande av licensobjektet. Finner licenstagaren då att licensobjektet ej uppfyller funktioner utlovade i manual eller annan skriftlig dokumentation, som ingår i licensobjektet enligt punkt 1, skriftligen inom 30 dagar efter leveransdagen meddelas detta till Quadriga som ansvarar för åtgärder enligt 7.1.3.

7. GARANTI

7.1.1 På villkor att licenstagaren utnyttjar licensobjektet i föreskriven driftmiljö (maskinutrustning och operativsystem) och enligt föreskrifter i manual och särskilt angivna instruktioner, garanterar Quadriga att programprodukten överensstämmer med specifikationerna under garantitiden tolv månader från leveransdatum. Quadriga garanterar inte att licensobjektet är helt fritt från programfel. Licenstagaren är införstådd med att sådan frihet från programfel ej kan uppnås inom programvaruindustrin.

7.1.2 Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Quadrigas åtagande förutsätter att licenstagaren på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med licenstagarens anmälan kan reproduceras av licensgivaren.

7.1.3 Quadriga avhjälper avvikelser från programspecifikationer för licensobjektet under förutsättning att avvikelserna i ej oväsentlig mån påverka nyttjandet av licensobjektet. Quadriga får efter eget val utbyta ert exemplar mot nytt sådant. Quadriga svarar för returfrakt/porto, men ej för installation.

Ifall då licenstagaren på eget initiativ och utan medgivande från Quadriga gör ändringar i programvaran upphör Quadrigas skyldighet enligt denna avtalspunkt.

7.1.4 Quadriga har (utöver vad som anges i 7.1.1 – 7.1.3) inget ansvar för licensobjektets funktion eller kvalitet. Licenstagarens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal.

Quadriga är sålunda inte, under några som helst omständigheter, skyldig att till licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i licensobjektet.

Quadriga har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas licenstagaren vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc.

8. SEKRETESS

Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga genom licensavtal. Det åligger licenstagaren att inte göra licensobjektet tillgängligt för utomstående utan licensgivarens skriftliga medgivande, samt att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter licensobjektet innehåller. Licenstagaren ansvarar också för att berörd personal iakttager reglerna för licensobjektets användning.

Licenstagarens sekretesskyldighet gäller för en tid av fem år sedan nyttjanderätten enligt detta avtal upphört (oavsett hur nyttjanderätten upphört). För arkivexemplar som licenstagaren enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge licenstagaren innehar arkivexemplaret. Det åligger licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning förhindras.

9. SKADESTÅND

Bryter licenstagaren mot något villkor i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för Quadriga, skall licenstagaren ersätta Quadrigas skada oavsett om Quadriga väljer att häva avtalet eller ej. Innebär avtalsbrottet att obehörig person får tillgång till information om hela eller delar av licensobjektet, att det skadar licensgivarens möjlighet att marknadsföra och upplåta licensrätt till exemplar av del av detsamma, skall skadan i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.

Om avtalsbrottet består av att licenstagaren framställt obehöriga kopior (hela eller delar av licensobjektet) medför detta inte bara skyldighet att betala licensavgift för de obehörigen framställda exemplaren, utan även ersättning för Quadrigas skada därutöver.

10. LICENSENS GILTIGHETSTID/UPPSÄGNING

10.1 Licensavtalet gäller 48 månader från avtalets undertecknande. Därefter förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget om det ej sex månader dessförinnan skriftligen sägs upp.

10.2 Vid detta avtals upphörande (oavsett orsak till upphörandet), åligger det licenstagaren att omgående återställa licensobjektet och det medium på vilket det gjorts tillgängligt för licenstagaren. Licenstagaren skall vidare vid returnering skriftligen intyga att denna varken direkt eller indirekt och varken helt eller delvis innehar licensobjektet eller kopia därav.

Skyldighet att erlägga löpande licensavgifter upphör att gälla när Quadriga mottagit denna skriftliga bekräftelse.

11. TVIST

Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag I Helsingborg.